Afsprakennota


AFSPRAKENNOTA met vrijwilliger: er is een exemplaar voor de vrijwilliger en één voor Stapje in de wereld  !                                     

 

exemplaar voor vrijwilliger/ster

 

Voor- en familienaam : ………………………………..........................................................1.Foto’s van mij en of van mijn kinderen op sociale media zijn ok: ja/neen

 

2.Stapje in de wereld mag mij e-mails sturen ja/neen


3.Ik heb informatie over

  1. vrijwilligersvergoeding ja/neen
  2. als bruggepensioneerde of als werkzoekende verwittig ik op voorhand de RVA met een formulier C45B dat ik ontvang van Stapje in de wereld
  3. als ik op invaliditeit sta of in ziekteverlof ben vraag ik op voorhand de toestemming van mijn arts om dit vrijwilligerswerk te mogen doen.

 

4.Mijn referentiepersoon binnen de welzijnsschakel Stapje in de Wereld is ...........................................


5. Ik engageer mij als vrijwilliger bij de Stapje in de Wereld. Dit zal vooral gebeuren als (omcirkel) - monitor- keuken-chauffeur-ICT hulp – logistieke hulp- andere:........................................................

Mijn engagement loopt van……………………..…..tot ……………………… en is o.a. te …………………………………………………................................................


6.Het doel van vzw Stapje in de wereld is plezante, ontspannende en persoonsversterkende vakanties en activiteiten aanbieden. We doen dit voor en samen met mensen die dapper rondkomen met een klein budget. De vzw beoogt de zelfredzaamheid van de doelgroep te verhogen. We doen dit hoofdzakelijk via vrijwilligers en zorgen mee voor vorming voor die vrijwilligers. Ik onderschrijf dit doel. Meer informatie vind ik op de website: http://www.stapjeindewereld.be of vraag ik aan bestuursleden. Ik vind alle wijzigingen via het ondernemersnummer 0656794027 onder http://www.stapjeindewereld.be/vzw.html


7.Ik respecteer de filosofische of religieuze overtuiging van de mensen. Dit houdt in dat ik mijn eigen grenzen leer kennen en respecteer, rekening houd met anderen en diens grenzen, zorg draag voor een goede communicatie, de cultuur van de ander respecteer, mij aan afspraken houd en als ik niet aanwezig kan zijn bij een activiteit waar ik aan meewerk, mij tijdig verontschuldig en eventueel mee naar vervanging zoek.


8.Ik respecteer de privacy. De wet is daar heel streng: “Wanneer ik als vrijwilliger kennis krijg van geheimen mij worden toevertrouwd, en deze bekendmaak kan ik worden gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met geldboete van 100 € tot 500€. Dit is niet het geval als ik geroepen word om in de rechtbank of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en als wet mij verplicht die geheimen bekend te maken” 


9.De referentiepersoon is mijn coach en ik verwittig deze persoon zo snel mogelijk zo ik niet op een afspraak kan zijn. Daar kan ik terecht met mijn vragen en bezorgdheden.


10.Stapje in de Wereld kan mij een attest geven dat getuigt van mijn actieve inzet. Zij moedigen mij aan om een monitorcursus en vormingsmomenten te volgen.

 

11.Ik overleg met het bestuur vooraleer ik onkosten maak voor Stapje in de Wereld. Ik krijg informatie over vrijwilligersvergoeding

12.Ik krijg de per sms of email uitnodiging voor vormingsmomenten en vergaderingen. Mijn inbreng en inspraak is welkom. Wil ik stemgerechtigd lid worden van de VZW, dan kan dit via een mail aan de voorzit(s)ter . De raad van bestuur legt dan mijn kandidatuur met een gemotiveerd voorstel pro of contra voor aan de algemene vergadering die met gewone meerderheid erover beslist.


13.Drug gebruik en/of bezit is heeft uitsluiting voor gevolg. Voor jongeren onder de 16 jaar geldt alcohol- én rookverbod. Rokers houden zich aan de toegelaten plaatsen. Twee porties alcohol enkel te nuttigen na 22u is de limiet. We vervangen cola en limonades vóór 22u door suikervrij fruitsap. Voor chauffeurs geldt de nultolerantie.

 

14.Wanneer de leiding vaststelt dat ik niet of nog niet geschikt ben voor de taak als vrijwilliger of inbreuken stelde tegen deze afspraken, wordt dit eerst met mij besproken en neemt het bestuur een beslissing na mij gehoord te hebben. Bij vaststelling van inbreuk of van uitsluiting kan ik mijn verdediging aanvoeren bij het bestuur of in de eerstvolgende algemene vergadering die kan beslissen of ik een tweede kans krijg.

 

15.Stapje in de wereld wil milieubewust bezig zijn, dat wil zeggen dat we een bewust en sober aankoopbeleid voeren. We sorteren afval en beperken afval zoveel mogelijk, we zijn zuinig met water en energie en we respecteren de natuur . We gaan zorgvuldig om met het materiaal en de ruimtes die we gebruiken en we staan in voor de orde. We letten voortdurend op de veiligheid van iedereen.

 

16.Stapje in de Wereld verzekert mij voor burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens de uitvoering en op weg naar en van de taken. Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de kost die zij maximaal terugbetalen:

-12.000 euro bij overlijden;

-18.000 euro bij blijvende invaliditeit;

-3.000 euro voor verzorgingskosten;

-9 euro per kalenderdag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf de 31e kalenderdag, in geval van inkomensverlies.

Als ik ook lichamelijke schade heb, is de schade aan goederen verzekerd tot beloop van € 3000.

Dit is zowel zo bij ongevallen tijdens de uitvoering van mijn vrijwilligerswerk als tijdens mijn verplaatsingen daarvoor. Ik moet wel tot 300 euro zelf betalen (franchise). Enkel de hogere kost wordt mij vergoed. Ik breng bij een ongeval zo snel mogelijk mijn referentiepersoon op de hoogte.

 

17.Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt in kader van de doelstellingen zoals in de statuten vermeld. Ik kan de gegevens steeds in komen kijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy.

 

In tweevoud opgemaakt te …………………………  op………………………………… waarvan één exemplaar voor beide partijen.

namens de Stapje in de Wereld,         de vrijwilliger en voor de minderjarige ook een ouder /voogd

…………………………                                     ………………………………………………………Welzijnsschakel “vzw Stapje in de Wereld’ Albrecht Rodenbachstraat 45 3010 Kessel-Lo, info@stapjeindewereld.be; 0484 064669 www.stapjeindewereld.be ondernemersnummer 0656794027.


______________________________________________________________________________________________ 

exemplaar voor Stapje in de wereld   GRAAG IN HOOFDLETTERS   

                                             


Voor- en familienaam : …………………………..................................................................................................


Straat- en  huisnr:……………………………….........................................................….........................................


Postcode en plaats…….    …………………......................................................................................................


Geboortedatum: …  …/…… /…………    Nationaliteit:    ……………………………….…


Email:………………………........................................................@........................................................................


tel/gsm……...….................................................................……………Voor de statistieken vrijwilliger a.u.b. duid aan:

Leeftijdscategorie         <18      18-25       26-50         51-65    >65   pedagogisch diploma ja/neen

Voldoet aan de criteria van Kind en Gezin voor de doelgroep: neen/ ja met leefloon, schuldbemiddeling, studiebeurs, langdurig zieke in huishouden, gehandicapte in huishouden, geen inkomen, ziekte of invaliditeit*, omnio-statuut, tussen twee jobs, minimumpensioen,  uitkeringsgerechtigde werkloze**, brugpensioen*** andere………                           

Inzet    Een volle vakantieweek ,   vergaderingen of uitstappen,  administratie,  vorming geven, leiding geven ,   vakantiebrekers,  vervoer,  sponsor zoeken, schat ongeveer aantal u/week:….…

Taalkennis: N – F  – E –Andere: ………………………… ….…

Vaardigheden : Word - Excel – Access – internet - rijbewijs B/D – reddersbrevet – kan zwemmen - koken – vorming geven  - sponsors zoeken -  bekendheid verhogen -  andere :…………………………….……………….


*Op voorhand heb je de toestemming van je arts nodig.

** Met een formulier C45B informeren we samen op voorhand de RVA, we hoeven niet op goedkeuring te wachten.  – ***dit geldt ook voor bruggepensioneerden!Afsprakennota1.Foto’s van mij en of van mijn kinderen op sociale media zijn ok: ja/neen

Stapje in de wereld mag mij e-mails sturen ja/neen

 

2. Ik heb informatie over

  1. vrijwilligersvergoeding ja/neen
  2. als bruggepensioneerde of als werkzoekende verwittig ik op voorhand de RVA met een formulier F45B 
  3. als ik op invaliditeit sta of in ziekteverlof ben vraag ik op voorhand de toestemming van mijn arts om dit vrijwilligerswerk te mogen doen.

 

3.Mijn referentiepersoon binnen de welzijnsschakel Stapje in de Wereld is    ……………………

4.Ik engageer mij als vrijwilliger bij de Stapje in de Wereld. Dit zal vooral gebeuren als (omcirkel) - monitor- keuken-chauffeur-ICT hulp – logistieke hulp- andere:........................................ Een moni op een vakantie kan na een intake gesprek.

 

5.Mijn engagement loopt van……………………..…..tot ……………………… en is o.a. te …………………………………………

 

6. Het doel van vzw Stapje in de wereld is plezante, ontspannende en persoonsversterkende vakanties en activiteiten aanbieden. We doen dit voor en samen met mensen die dapper rondkomen met een klein budget. De vzw beoogt de zelfredzaamheid van de doelgroep te verhogen. We doen dit hoofdzakelijk via vrijwilligers en zorgen mee voor vorming voor die vrijwilligers. Ik onderschrijf dit doel. Meer informatie vind ik op de website: http://www.stapjeindewereld.be of vraag ik aan bestuursleden. Ik vind alle wijzigingen via het ondernemersnummer 0656794027 onder http://www.stapjeindewereld.be/vzw.html

 

7.Ik respecteer de filosofische of religieuze overtuiging van de mensen. Dit houdt in dat ik mijn eigen grenzen leer kennen en respecteer, rekening houd met anderen en diens grenzen, zorg draag voor een goede communicatie, de cultuur van de ander respecteer, mij aan afspraken houd en als ik niet aanwezig kan zijn bij een activiteit waar ik aan meewerk, mij tijdig verontschuldig en eventueel mee naar vervanging zoek.


8.Ik respecteer de privacy. De wet is daar heel streng: “Wanneer ik als vrijwilliger kennis krijg van geheimen mij worden toevertrouwd, en deze bekendmaak kan ik worden gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met geldboete van 100 € tot 500 €. Dit is niet het geval als ik geroepen word om in de rechtbank of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en als wet mij verplicht die geheimen bekend te maken”.


9.De referentiepersoon is mijn coach en ik verwittig deze persoon zo snel mogelijk zo ik niet op een afspraak kan zijn. Daar kan ik terecht met mijn vragen en bezorgdheden.


10. Stapje in de Wereld kan mij een attest geven dat getuigt van mijn actieve inzet. Zij moedigen mij aan om een monitorcursus en vormingsmomenten te volgen.


11. Ik overleg met het bestuur vooraleer ik onkosten maak voor Stapje in de Wereld.


12.Via de website of per sms of email krijg ik info over vormingsmomenten en vergaderingen. Mijn inbreng en inspraak is welkom. Wil ik stemgerechtigd lid worden van de VZW, dan kan dit via een mail aan de voorzit(s)ter . De raad van bestuur legt dan mijn kandidatuur met een gemotiveerd voorstel pro of contra voor aan de algemene vergadering die met gewone meerderheid erover beslist.


13. Drug gebruik en/of bezit is heeft uitsluiting voor gevolg. Voor jongeren onder de 16 jaar geldt alcohol- én rookverbod. Rokers houden zich aan de toegelaten plaatsen. Twee porties alcohol enkel te nuttigen na 22u is de limiet. We vervangen cola en limonades vóór 22u door suikervrij fruitsap. Voor chauffeurs geldt de nultolerantie.


14. Wanneer de leiding vaststelt dat ik niet of nog niet geschikt ben voor de taak als vrijwilliger of inbreuken stelde tegen deze afspraken, wordt dit eerst met mij besproken en neemt het bestuur een beslissing na mij gehoord te hebben. Bij vaststelling van inbreuk of van uitsluiting kan ik mijn verdediging aanvoeren bij het bestuur of in de eerstvolgende algemene vergadering die kan beslissen of ik een tweede kans krijg.

 

15. Stapje in de wereld wil milieubewust bezig zijn, dat wil zeggen dat we een bewust en sober aankoopbeleid voeren. We sorteren afval en beperken afval zoveel mogelijk, we zijn zuinig met water en energie en we respecteren de natuur . We gaan zorgvuldig om met het materiaal en de ruimtes die we gebruiken en we staan in voor de orde. We letten voortdurend op de veiligheid van iedereen.


16.Stapje in de Wereld verzekert mij voor burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens de uitvoering en op weg naar en van de taken. Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de kost die zij maximaal terugbetalen:

- 12.000 euro bij overlijden;

- 18.000 euro bij blijvende invaliditeit;

- 3.000 euro voor verzorgingskosten;

- 9 euro per kalenderdag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf de 31e kalenderdag, in geval van inkomensverlies.

Als ik ook lichamelijke schade heb, is de schade aan goederen verzekerd tot beloop van 3.000 euro. Dit is zowel zo bij ongevallen tijdens de uitvoering van mijn vrijwilligerswerk als tijdens mijn verplaatsingen daarvoor.

Ik moet wel tot 300 euro zelf betalen (franchise). Enkel de hogere kost wordt mij vergoed. Ik breng bij een ongeval zo snel mogelijk mijn referentiepersoon op de hoogte.


17.Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt in kader van de doelstellingen zoals in de statuten vermeld. Ik kan de gegevens steeds in komen kijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy.


In tweevoud opgemaakt te ………………………… op…………………………………… waarvan één exemplaar voor beide partijen.

Namens de Stapje in de Wereld,                     De vrijwilliger en voor de minderjarige ook een ouder /voogd…………………………                                ……………………………………………………………………

Welzijnsschakel “Stapje in de Wereld’ - info@stapjeindewereld.be;  www.stapjeindewereld.be ondernemersnr 0656794027.

Stapje in de wereld
Stapje in de wereld